Gwarancja przetargowa


Stosowana jest w momencie, gdy startujacy w przetargu wykonawca, chcąc uniknąc wpłaty wadium w gotówce, wnosi je w postaci gwarancji. W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań przetargowych, gwarancja taka jest zobowiązaniem Gwaranta, w tym przypadku Zakładu Ubezpieczeń do wypłaty określonej w gwarancji kwoty na rzecz Beneficjenta.


Sumą gwarancyjną jest wysokość wadium wymagana przez organizatora przetargu.


Okres obowiązywania


Gwarancja wadialna obejmuje cały okres związany z ofertą, który wskazany jest w dokumentach przetargowych (SIWZ, wymagania ofertowe, wewnętrzne regulaminy, etc.).


Każdy termin związania ofertą na wniosek wykonawcy lub zamawiającego może zostać przedłużony maksymalnie o 60 dni. Wówczas zostaje wystawiony aneks lub nowa gwarancja. W przypadku, gdy przedłużenie terminu związania z ofertą nastąpiło po wyborze oferty, obowiązek przedłużenia wadium spada na wykonawcę, którego oferta została wybrana jako ta najkorzystniejsza.


Okres związania ofertą zawsze rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert. W przypadku gwarancji wadium, dzień ten uwzględnia się jako początek obowiązywania. Nie stosuje się tutaj zapisu z kodeksu cywilnego. Według niego, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie to przy obliczaniu nie uwzględnia się terminu dnia, w którym to zdarzenie miało miejsce. A zatem termin powinien przekraczać okres, jaki jest niezbędny aby móc wezwać gwaranta do zapłaty określonej wcześniej sumy gwarancyjnej. Oznacza to, że jeżeli ostatni dzień gwarancji wypada w dzień wolny, termin gwarancji należy przenieść na pierwszy dzień, w którym takie wezwanie będzie skuteczne.


Termin złożenia


Zgodnie z prawem gwarancja wadium może być złożona:

 • jednocześnie z ofertą,
 • przed złożeniem oferty,
 • po złożeniu oferty, ale przed upływem terminu składania ofert.

Terminy te każdorazowo ustala Beneficjent gwarancji.


Treść gwarancji


Każdorazowo w treści gwarancji muszą zostać umieszczone informacje o beneficjencie gwarancji, przedmiocie umowy, okresie obowiązywania, wysokości wadium, podmiocie, który składa oferte oraz przypadku, w którym wadium zostaje zatrzymane (realizacja gwarancji).


Wygaśnięcie gwarancji


Gwarancja wadialna wygasa w przypadku jeżeli:

 • upłynął termin jej obowiązywania, a więc oferta nie została wybrana lub przetarg został unieważniony,
 • została wybrana najlepsza z ofert, a przedsiębiorca podpisał umowę o wykonanie kontraktu,
 • oferta została wycofana z przetargu przez oferenta,
 • nastąpiło odrzucenie oferty, poprzez uznanie jej za nieważną,
 • przetarg zakończył się bez wyłonienia najlepszej oferty,
 • wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń kwoty określonej w gwarancji na rzecz Beneficjenta.

W każdym z tych powyższych przypadku, gwarancja wadium powinna być zwrócona do beneficjenta gwarancji.


Jest wiele korzyści wynikających z gwarancji wadialnej:

 • zastąpienie wymogu wpłaty wadium w formie gotówki,
 • spełnienie warunku udziału w przetargu bez konieczności blokowania środków pieniężnych,
 • możliwość zabezpieczenia udziału w kilku przetargach jednocześnie bez inwestowania dużej sumy środków finansowych,
 • większa wiarygodność finansowa przedsiębiorcy biorącego udział w przetargu i jego korzystniejsza ocena na rynku.

Nasza firma oferuje Państwu pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji na temat gwarancji wadialnej. W zakładce "jak kupić" znajdą Państwo listę niezbędnych dokumentów do otrzymania gwarancji oraz opis procesu otrzymania krok po kroku. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Gwarancja wykonawcza


Jest to zobowiązanie, które Gwarant (Zakład Ubezpieczeń) musi zapłacić na rzecz Zamawiającego (Beneficjenta), w przypadku gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nieprawidłowo wykonał lub nie wykonał zobowiązania określonego w umowie zabezpieczonej gwarancją.


Wysokość kwoty przeznaczonej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy (sumę gwarancyjną) określa Beneficjent. Zwykle jest to określony procent umownego wynagrodzenia Wykonawcy.


Okres obowiązywania gwarancji zależny jest od warunków, jakie zostały określone w umowie zabezpieczonej gwarancją. Najczęściej jest on zgodny z terminem określającym okres wykonania kontraktu, w większości przypadków wydłużony o dodatkowe 30 dni przeznaczonych na dokonanie odbioru prac i zwolenienie zabezpieczenia.


Prezentowany rodzaj gwarancji pozwala w pełni zabezpieczyć interesy Beneficjenta oferty, z kolei wykonawcy umożliwia na zwolnienie gotówki. Ten rodzaj gwarancji stosowany jest m.in. przy sprzedaży, dostawie towarów jak również realizacji inwestycji.


Głównymi korzyściami wynikającymi z uzyskania gwarancji należytego wykonania są:

 • spełnienie warunku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu,
 • brak konieczności blokowania środków pieniężnych jako kaucji zabezpieczającej wykonanie kontraktu,
 • większa wiarygodność finansowa wykonawcy i jego korzystniejsza ocena na rynku.

Najczęściej gwarancja kontraktowa wystawiana jest przed podpisaniem umowy.


Istnieje również możliwość wystawienia gwarancji po podpisaniu umowy, a więc w trakcie realizacji kontraktu. W takim przypadku wniesione zabezpieczenie np: w formie gotówki może zostać zamienione na gwarancję ubezpieczeniową. Należy jednak pamiętać, iż w praktyce gwarancja taka nie zostanie udzielona w przypadku, gdy wykonawca wystąpił o udzielenie gwarancji po przekroczeniu 50% czasu jaki został przeznaczony zgodnie z umową na realizację zadania.


Lista niezbędnych dokumentów do otrzymania gwarancji oraz opis procesu otrzymania krok po kroku znajduje się w zakładce "Jak kupić". W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Gwarancja powykonawcza


Jest ona najczęściej związana z gwarancją należytego wykonania umowy. Dzięki niej Beneficjent ma zagwarantowaną wypłatę określonej kwoty w przypadku, gdy przedsiębiorca (wykonawca kontaktu) nie usunie wad i usterek, do czego jest zobowiązany na podstawie ciążącego na nim obowiązku rękojmi lub udzielonej gwarancji jakości.


Gwarancja ta jest zobowiązaniem się Gwaranta do zapłacenia określonej w umowie kwoty, w przypadku gdy po wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy, okaże się że wykonane prace lub sprzedana rzecz mają wady fizyczne lub wady prawne i nie zostaną one usunięte przez podmiot, który jest do tego zobowiązany.


Celem zastosowania prezentowanej gwarancji są interesy zamawiającego. To on ponosi ryzyko związane z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem prac wynikających z udzielonej przez wykonawcę gwarancji, jak również ryzyko związane z ujawniającymi się wadami już po odebraniu przedmiotu, w przypadku gdy wykonawca z różnych względów nie może wywiązać się z obowiązku usunięcia powstałych wad lub usterek.


W kontrakcie (umowie) określona jest suma gwarancyjna i stanowi ona zwykle określony procent wynagrodzenia za wykonanie umowy zabezpieczonej gwarancją.


Kwota pozostawiona na rzecz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za powstałe wady jest zwykle zwracana najpóźniej w 15 dniu po upływie terminu rękojmi za wady. Maksymalny okres na jaki może być wystawiona gwarancja ubezpieczeniowa to 5 lat. Okres ten zależy od zapisów w umowie dotyczących gwarancji.


Okres, w którym wykonawca zobowiązał się do usuwania wad i usterek to czas trwania gwarancji ubezpieczeniowej.


Głównymi korzyściami wynikającymi z uzyskania gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek są:

 • możliwość otrzymania całkowitej zapłaty za wykonanie zobowiązania (brak potrąceń związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania, na poczet ewentualnych przyszłych roszczeń),
 • brak konieczności blokowania środków pieniężnych jako kaucji zabezpieczającej wykonanie zobowiązania,
 • większa wiarygodność finansowa wykonawcy i jego korzystniejsza ocena na rynku.

Lista niezbędnych dokumentów do otrzymania gwarancji oraz opis procesu otrzymania krok po kroku znajduje się w zakładce "Jak kupić". W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Gwarancja turystyczna


Jest to gwarancja ubezpieczeniowa dla organizatorów imprez turystycznych oraz pośredników turystycznych jest jedną z form obowiązkowego zabezpieczenia finansowego działalności gospodarczej przedsiębiorców funkcjonujących na rynku turystycznym w ramach organizacji imprez i stanowi wypełnienie ustawowego przymusu złożenia zabezpieczenia.


Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał podlegających zabezpieczeniu gwarancją ubezpieczeniową zobowiązań wynikających ze świadczenia usług turystycznych, określonych szczegółowo w odpowiednich zapisach ustawy o usługach turystycznych.

Gwarancja turystyczna obliguje Gwaranta (Zakład Ubezpieczeń) do wypłaty środków pieniężnych we wskazanej w gwarancji wysokości na rzecz Beneficjenta (Marszałka Województwa właściwego dla siedziby przedsiębiorcy turystycznego) w sytuacjach, gdy w wyniku niewłaściwego działania lub zaniechania działania przez przedsiębiorcę m.in:

 • powstała konieczność pokrycia kosztów powrotu Klientów do kraju,
 • powstała konieczność zwrotu Klientom wpłat za nie wykonane usługi turystyczne.

Lista niezbędnych dokumentów do otrzymania gwarancji oraz opis procesu otrzymania krok po kroku znajduje się w zakładce "Jak kupić". W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Szeroki wybór ofert partnerów ubezpieczeniowych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i mocnej pozycji na rynku, oferujemy Państwu bogaty wybór ofert od największych w Polsce Towarzystw Ubezpieczeniowych.