Gwarancja turystyczna


Jest to gwarancja ubezpieczeniowa dla organizatorów imprez turystycznych oraz pośredników turystycznych jest jedną z form obowiązkowego zabezpieczenia finansowego działalności gospodarczej przedsiębiorców funkcjonujących na rynku turystycznym w ramach organizacji imprez i stanowi wypełnienie ustawowego przymusu złożenia zabezpieczenia.


Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał podlegających zabezpieczeniu gwarancją ubezpieczeniową zobowiązań wynikających ze świadczenia usług turystycznych, określonych szczegółowo w odpowiednich zapisach ustawy o usługach turystycznych.

Gwarancja turystyczna obliguje Gwaranta (Zakład Ubezpieczeń) do wypłaty środków pieniężnych we wskazanej w gwarancji wysokości na rzecz Beneficjenta (Marszałka Województwa właściwego dla siedziby przedsiębiorcy turystycznego) w sytuacjach, gdy w wyniku niewłaściwego działania lub zaniechania działania przez przedsiębiorcę m.in:

  • powstała konieczność pokrycia kosztów powrotu Klientów do kraju,
  • powstała konieczność zwrotu Klientom wpłat za nie wykonane usługi turystyczne.

Lista niezbędnych dokumentów do otrzymania gwarancji oraz opis procesu otrzymania krok po kroku znajduje się w zakładce "Jak kupić". W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Szeroki wybór ofert partnerów ubezpieczeniowych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i mocnej pozycji na rynku, oferujemy Państwu bogaty wybór ofert od największych w Polsce Towarzystw Ubezpieczeniowych.