Gwarancja przetargowa


Stosowana jest w momencie, gdy startujacy w przetargu wykonawca, chcąc uniknąc wpłaty wadium w gotówce, wnosi je w postaci gwarancji. W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań przetargowych, gwarancja taka jest zobowiązaniem Gwaranta, w tym przypadku Zakładu Ubezpieczeń do wypłaty określonej w gwarancji kwoty na rzecz Beneficjenta.


Sumą gwarancyjną jest wysokość wadium wymagana przez organizatora przetargu.


Okres obowiązywania


Gwarancja przetargowa obejmuje cały okres związany z ofertą, który wskazany jest w dokumentach przetargowych (SIWZ, wymagania ofertowe, wewnętrzne regulaminy, etc.).


Każdy termin związania ofertą na wniosek wykonawcy lub zamawiającego może zostać przedłużony maksymalnie o 60 dni. Wówczas zostaje wystawiony aneks lub nowa gwarancja. W przypadku, gdy przedłużenie terminu związania z ofertą nastąpiło po wyborze oferty, obowiązek przedłużenia wadium spada na wykonawcę, którego oferta została wybrana jako ta najkorzystniejsza.


Okres związania ofertą zawsze rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert. W przypadku gwarancji wadium, dzień ten uwzględnia się jako początek obowiązywania. Nie stosuje się tutaj zapisu z kodeksu cywilnego. Według niego, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie to przy obliczaniu nie uwzględnia się terminu dnia, w którym to zdarzenie miało miejsce. A zatem termin powinien przekraczać okres, jaki jest niezbędny aby móc wezwać gwaranta do zapłaty określonej wcześniej sumy gwarancyjnej. Oznacza to, że jeżeli ostatni dzień gwarancji wypada w dzień wolny, termin gwarancji należy przenieść na pierwszy dzień, w którym takie wezwanie będzie skuteczne.


Termin złożenia


Zgodnie z prawem gwarancja wadium może być złożona:

 • jednocześnie z ofertą,
 • przed złożeniem oferty,
 • po złożeniu oferty, ale przed upływem terminu składania ofert.

Terminy te każdorazowo ustala Beneficjent gwarancji.


Treść gwarancji


Każdorazowo w treści gwarancji muszą zostać umieszczone informacje o beneficjencie gwarancji, przedmiocie umowy, okresie obowiązywania, wysokości wadium, podmiocie, który składa oferte oraz przypadku, w którym wadium zostaje zatrzymane (realizacja gwarancji).


Wygaśnięcie gwarancji


Gwarancja wadialna wygasa w przypadku jeżeli:

 • upłynął termin jej obowiązywania, a więc oferta nie została wybrana lub przetarg został unieważniony,
 • została wybrana najlepsza z ofert, a przedsiębiorca podpisał umowę o wykonanie kontraktu,
 • oferta została wycofana z przetargu przez oferenta,
 • nastąpiło odrzucenie oferty, poprzez uznanie jej za nieważną,
 • przetarg zakończył się bez wyłonienia najlepszej oferty,
 • wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń kwoty określonej w gwarancji na rzecz Beneficjenta.

W każdym z tych powyższych przypadku, gwarancja wadium powinna być zwrócona do beneficjenta gwarancji.


Jest wiele korzyści wynikających z gwarancji wadialnej:

 • zastąpienie wymogu wpłaty wadium w formie gotówki,
 • spełnienie warunku udziału w przetargu bez konieczności blokowania środków pieniężnych,
 • możliwość zabezpieczenia udziału w kilku przetargach jednocześnie bez inwestowania dużej sumy środków finansowych,
 • większa wiarygodność finansowa przedsiębiorcy biorącego udział w przetargu i jego korzystniejsza ocena na rynku.

Nasza firma oferuje Państwu pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji na temat gwarancji wadialnej. W zakładce "jak kupić" znajdą Państwo listę niezbędnych dokumentów do otrzymania gwarancji oraz opis procesu otrzymania krok po kroku. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Szeroki wybór ofert partnerów ubezpieczeniowych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i mocnej pozycji na rynku, oferujemy Państwu bogaty wybór ofert od największych w Polsce Towarzystw Ubezpieczeniowych.