Gwarancja powykonawcza


Jest ona najczęściej związana z gwarancją należytego wykonania umowy. Dzięki niej Beneficjent ma zagwarantowaną wypłatę określonej kwoty w przypadku, gdy przedsiębiorca (wykonawca kontaktu) nie usunie wad i usterek, do czego jest zobowiązany na podstawie ciążącego na nim obowiązku rękojmi lub udzielonej gwarancji jakości.


Gwarancja ta jest zobowiązaniem się Gwaranta do zapłacenia określonej w umowie kwoty, w przypadku gdy po wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy, okaże się że wykonane prace lub sprzedana rzecz mają wady fizyczne lub wady prawne i nie zostaną one usunięte przez podmiot, który jest do tego zobowiązany.


Celem zastosowania prezentowanej gwarancji są interesy zamawiającego. To on ponosi ryzyko związane z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem prac wynikających z udzielonej przez wykonawcę gwarancji, jak również ryzyko związane z ujawniającymi się wadami już po odebraniu przedmiotu, w przypadku gdy wykonawca z różnych względów nie może wywiązać się z obowiązku usunięcia powstałych wad lub usterek.


W kontrakcie (umowie) określona jest suma gwarancyjna i stanowi ona zwykle określony procent wynagrodzenia za wykonanie umowy zabezpieczonej gwarancją.


Kwota pozostawiona na rzecz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za powstałe wady jest zwykle zwracana najpóźniej w 15 dniu po upływie terminu rękojmi za wady. Maksymalny okres na jaki może być wystawiona gwarancja ubezpieczeniowa to 5 lat. Okres ten zależy od zapisów w umowie dotyczących gwarancji.


Okres, w którym wykonawca zobowiązał się do usuwania wad i usterek to czas trwania gwarancji ubezpieczeniowej.


Głównymi korzyściami jakie wynikają z uzyskania gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek są:

  • możliwość otrzymania całkowitej zapłaty za wykonanie zobowiązania (brak potrąceń związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania, na poczet ewentualnych przyszłych roszczeń),
  • brak konieczności blokowania środków pieniężnych jako kaucji zabezpieczającej wykonanie zobowiązania,
  • większa wiarygodność finansowa wykonawcy i jego korzystniejsza ocena na rynku.

Lista niezbędnych dokumentów do otrzymania gwarancji oraz opis procesu otrzymania krok po kroku znajduje się w zakładce "Jak kupić". W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Szeroki wybór ofert partnerów ubezpieczeniowych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i mocnej pozycji na rynku, oferujemy Państwu bogaty wybór ofert od największych w Polsce Towarzystw Ubezpieczeniowych.